XXIII Sesja Rady Gminy Gostynin

XXIII Sesja Rady Gminy Gostynin

Zapraszam na XXIII Sesję Rady Gminy Gostynin, która odbędzie się w dniu  10 lipca 2020r. o godz. 9.00 w szkole Podstawowej w Lucieniu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 
- wnioski do porządku obrad.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny i z realizacji uchwał Rady Gminy Gostynin.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia gruntów stanowiących działki nr 149/7, 150/1, 151/1,153/1, 159/1, 160/1, 161/1, 162/1, o łącznej powierzchni 0,1845 ha położonych na terenie wsi Solec gm. Gostynin z przeznaczeniem na regulacje granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. nr 193.                  
7. Podjęcie uchwały w sprawie: przekazania w dzierżawę na okres 5 lat gruntów stanowiących część działki nr 25/2 o pow.  4 m2  we  wsi  Skrzany  gm.  Gostynin.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad   wydzierżawiania   nieruchomości   stanowiących   własność   Gminy Gostynin lub będących w jej posiadaniu na okres powyżej 3 lat w celu umieszczania urządzeń infrastruktury    technicznej, obiektów  budowlanych  związanych z infrastrukturą techniczną oraz reklam.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na  część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 374 o powierzchni 0,6225 ha, położonej w  obrębie geodezyjnym Krzywie, na okres do 3 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntów niezabudowanych stanowiących działkę nr 60 o pow. 0,12 ha położoną na terenie wsi Solec  gm. Gostynin.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej  działki  nr: 257/4  o pow. 0,0240 ha położonej na terenie wsi  Bierzewice gm. Gostynin.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru sołtysa wsi Belno – Pomarzanki oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania
13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru sołtysa wsi Nowa Wieś oraz wyznaczenia terminu i przewodniczącego zebrania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019
16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr 325/XLVIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2018 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej w miejscowości Sierakówek położonej na działce o nr ewid. 255/2 na terenie Gminy Gostynin.
18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.   
19. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gostynin na rok szkolny 2020/2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 305/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada, gmina Gostynin.
21. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie Szkoły  Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku, stanowiącym działkę o nr ewid. 163/2 obręb: Sierakówek gm.  Gostynin.
22. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
23. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyninie d/s. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Gostynin za rok 2019.
24. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej za rok 2019.
25. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem za rok 2019.
26. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. 
27. Informacja Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu o realizacji zadań statutowych w minionym roku.
28. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca rynku pracy w szczególności bezrobocia w Gminie Gostynin.
29. Informacja o formach pomocy dla uczniów, w tym programach stypendialnych realizowanych przez Gminę Gostynin
30.  Informacja Przewodniczących komisji o realizacji wniosków komisji.
31. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
32 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
33. Sprawy różne i wolne wnioski.
34. Zakończenie obrad Sesji.     
        
          
                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                       Kamil Balcerzak
    


Na podstawie art.25 ust.1 pkt 3 ustawy z 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, 2500) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy


W związku z działaniami podejmowanymi na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, uprzejmie informujemy, iż w obradach XXIII Sesji Rady Gminy Gostynin uczestniczyć będą tylko Radni Gminy Gostynin oraz Wójt Gminy Gostynin wraz z pracownikami urzędu.
Bardzo proszę aby sołtysi i inni mieszkańcy gminy Gostynin a także media zrezygnowali z udziału w obradach Rady Gminy.
Przebieg obrad XXI Sesji Rady Gminy Gostynin będzie transmitowany na żywo na platformie You Tube.


Data dodania 01 lipca 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij