Zawiadomienie o zmianie stawek w 2022 roku

Zawiadomienie o zmianie stawek w 2022 roku

Zawiadomienie o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.), Wójt Gminy Gostynin zawiadamia, iż Uchwałą Nr 351/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin  z dnia 30 grudnia 2021 roku, od dnia 01 stycznia 2022 roku, zmianie ulegają stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gostynin:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Miesięczna stawka opłaty od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość – w przypadku braku kompostownika  (przekazywanie do odbioru bioodpadów).


30,00 zł

Miesięczna stawka opłaty od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość – w przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. 


27,00 zł

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWE

Ryczałtowa stawka opłaty za rok od nieruchomości rekreacyjno – wypoczynkowej.


191,90 zł

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.


60,00 zł

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 


383,80 zł

Opłatę uiszcza się miesięcznie, bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego, w terminie do 15-tego  dnia każdego miesiąca,  za miesiąc poprzedni np. za miesiąc styczeń  termin płatności upływa 15 lutego.

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.) właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, które zostanie wysłane do wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W myśl art. 6m. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, ze zm.) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, lub w terminie do 6 miesięcy od dnia zdarzenia w przypadku śmierci mieszkańca. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


UWAGA:

W przypadku  stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył deklarację, zadeklarował kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, nie posiada kompostownika przydomowego, nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne lub uniemożliwia dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym wskazanej w deklaracji informacji o kompostowaniu bioodpadów, Wójt Gminy Gostynin wydaje decyzję o utracie prawa do zwolnienia (co oznacza naliczenie opłat w wysokości 60,00 zł/os.). Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –art. 6k ust. 4b, ust. 4c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. W takiej sytuacji otrzymacie Państwo na pojemniku naklejkę informującą o niewłaściwym wysegregowaniu odpadów. 
Brak segregowania odpadów skutkuje naliczeniem w drodze decyzji stawki opłaty podwyższonej stanowiącej odpowiednio: dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych  dwukrotność stawki podstawowej – art.6ka w związku z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2021 R

Data dodania 17 stycznia 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij