STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2022/2023

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2022/2023

INFORMACJA W SPRAWIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 
O CHARAKTERZE SOCJALNYM 2022/2023

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, nieprzekraczających 600 zł netto miesięcznie na osobę, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje:

uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Gostynin.

Do wniosku należy odpowiednio dołączyć:

-zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członków rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku ( w przypadku osób pracujących);
-odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (w przypadku pobierania emerytury lub renty) bądź decyzja organu przyznającego emeryturę lub rentę;
-decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatku mieszkaniowego, świadczeń z opieki społecznej (zasiłek stały, okresowy);
-zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, jako bezrobotny lub poszukujący pracy(w przypadku osoby bezrobotnej);
-Informację z Wydziału Podatkowego Gminy Gostynin o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego ( w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego);
-oświadczenia o nieposiadaniu gruntów;
-oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej( ryczałt) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku oraz -zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o rodzaju prowadzonej działalności;
-zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego jeżeli dochód uzyskiwany jest z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach ogólnych zawierające informację o wysokości :
-przychodu;
-kosztów uzyskania przychodu;
-różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania
-dochodów z innych źródeł ni pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadka, o których mowa w ust. 6;
-odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
-należnego podatku;
-odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
-orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób niepełnosprawnych);
-inne zaświadczenie, których potrzeba wynika z sytuacji materialnej rodziny.

Do dochodu o stypendium szkolne o charakterze socjalnym wlicza się:

-zasiłek rodzinny oraz pochodne do zasiłku rodzinnego,
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego, alimenty,
-dodatek mieszkaniowy,
-zasiłek stały i okresowy z GOPS Gostynin,
-zasiłek pielęgnacyjny,
-świadczenie pielęgnacyjne,
-świadczenie rodzicielskie,
-zasiłek dla osób bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie,
-prace z gospodarki rolnej tj. ilość hektarów przeliczeniowych x 345,00zł,
-staż pracy z PUP w Gostyninie,
-zasiłek dla rodzin zastępczych.

Do dochodu o stypendium szkolne o charakterze socjalnym nie wlicza się:

-prac społeczno-użytecznych
-zasiłku celowego z GOPS w Gostyninie
-alimentów płaconych na rzecz innych osób,
-świadczenia wychowawczego Programu 500+(500,00 zł)
-dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł)
-jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (1000,00 zl)


WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 OBEJMUJĄ:

Pokrycie kosztów udziału, w szczególności w:
- zajęciach logopedycznych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków,

- innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę (m. in. Wyjazdy do kina, teatru, na basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły),

- zajęciach rozwijających wiedzę i zainteresowania uczniów (m.in. nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe, informatyczne).

Zakup, w szczególności:
- podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki języków obcych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów komputerowych,

- plecaka, torby sportowej, zeszytów, długopisów, piórnika, kalkulatora, nożyczek, przyborów geometrycznych i innych artykułów i przyborów biurowych,

- sprzętu komputerowego (laptopy, tablety, monitory, drukarki, części do komputerów stacjonarnych, słuchawki, głośniki) tusze i tonery do drukarek, opłata za internet wraz z dowodem wpłaty!

- sprzętu sportowego np. piłki, rękawice piłkarskie, rolki, rower, kimono itp.

- stroju sportowego, w którego skład mogą wchodzić: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza sportowa, spodnie sportowe, dres, strój kąpielowy, czepek i okulary pływackie, klapki na basen, obuwie typu sportowego, wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę (jedna sztuka/para na semestr szkolny),

- stroju galowego, w którego skład może wchodzić odzież i obuwie (jeden komplet na rok szkolny),

- niezbędnego wyposażenia miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło, lampka do biurka,

- okularów korekcyjnych,

- przyrządów i odzieży niezbędnych na zajęcia praktyczne realizowane w szkołach o profilu zawodowym,

- innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrumenty muzyczne, mikroskop).

Pokrycie, w szczególności kosztów zakwaterowania, kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów.

UWAGA !

1. Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginały faktur, oryginały rachunków uproszczonych) muszą być wystawione na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia).

2. Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

3. Faktury i rachunki wystawione na rodzica/opiekuna prawnego winny zawierać na odwrocie adnotację sporządzoną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego) o treści „dotyczy dziecka (wpisać imię i nazwisko dziecka) ................................................ ” .

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 obowiązują faktury, rachunki za:

Zakup podręczników – od czerwca do grudnia 2022 r. (I transza), od stycznia do czerwca 2023 r. (II transza).
Pozostałe wyposażenie - od lipca do grudnia 2022 r. (I transza), od stycznia do czerwca 2023 r. (II transza)– według wykazu wydatków kwalifikowanych.
Abonament internetowy – od lipca do grudnia 2022 r. (I transza), od stycznia do czerwca 2023 r. (II transza)
Zakwaterowanie (bursa, internat, itp.) - od września do grudnia 2022 r. (I transza), od stycznia do czerwca 2023 r. (II transza)

Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Finansowym Zespół ds. Oświaty przy ulicy Rynek 26 pokój nr 15, osoba prowadząca sprawy : Agata Uczciwek bądź pod numerem telefonu: 24 236 07 72.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE 
od 01.09.2022 r. do 15.09.2022 r. 
w pokoju nr 15 Urzędu Gminy Gostynin


wniosek stypendium

Oświadczenie

klauzule RODO - stypendium szkolne

Data dodania 24 sierpnia 2022

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij