ROK 2013

1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RĘBÓW – I ETAP

W miesiącu listopadzie dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RĘBÓW – I ETAP. Zadanie obejmowało przebudowę drogi na odcinku 500 mb.

  

Koszt robót: 383.164,41 zł.

Zakres robót obejmował: wycinka drzew i krzewów, przełożenie kabla telefonicznego, roboty ziemne (korytowanie i wykonanie rowów odwadniających drogę), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm z zagęszczeniem mechanicznym, wykonanie warstwy wiążącej o grub. 4cm i warstwy ścieralnej o grub. 4 cm, wykonanie zjazdów w kruszywa łamanego wraz z przepustami.

2. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI SOKOŁÓW


W miesiącu listopadzie dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI SOKOŁÓW.

Zakres robót obejmował budowę: stacji przyjmowania ścieków i osadów dowożonych, zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych, budynku technicznego, dwóch reaktorów biolocznych, dwóch zbiorników osadu, studni pomiarowej ścieków oczyszczonych, wiaty pod agregat prądotwórczy, wewnętrznej instalacji sanitarnej, rurociągów międzyobiektowych oraz przyłącza wodociągowego, nawierzchni i placów utwardzonych, instalacji elektrycznych oraz dostawie i montażu urządzeń technologicznych.
 
  

Projektowana przepustowość – 150 m3/d.

Wykonano I etap – przepustowść 75 m3/d.

Koszty zadania wg kosztorysu inwestorskiego – 2.681.494,70 zł.

Koszt wykonania (po przetargu) – 2.200.000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2012/2013.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.725.000,00 zł.

3. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUCIENIU

W miesiącu październiku dokonano odbioru końcowego zadania pod nazwą: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUCIENIU.

Zakres robót obejmował: budowa komory osadu czynnego, przebudowę zbiornika retencyjno-uśredniającego, przebudowa komory osadu czynnego, roboty remontowe w budynku technicznym i socjalnym, roboty technologiczne w komorach ściekowych i budynku technicznym, instalacje wewnętrzne sanitarne, instalacje elektryczne i AKPiA, sieci technologiczne, malowanie ogrodzenia.

  
 
Wydajność maksymalna – 426,7 m3/d.

Koszt wg kosztorysu inwestorskiego – 1.044.889,66 zł.

Koszt wykonania – 916.350,00 zł.
Zadania są realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

4. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SIERAKOWIE


W miesiącu październiku dokonano odbioru końcowego inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W SIERAKOWIE.

Zakres robót obejmował: budowę dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 150 m3, roboty budowlane w budynku stacji, utwardzenie terenu, budowę ogrodzenia, montaż i dostawa urządzeń technologicznych, budowę rurociągu tłocznego wód popłucznych, budowę rurociągów międzyobiektowych, roboty elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne.

  
 
Koszty zadania wg kosztorysu inwestorskiego – 1.504.247,80 zł.

Koszt wykonania (po przetargu) – 1.067.640,00 zł.

Zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

5. DOTACJA NA USUNIĘCIE WYROBÓW AZBESTOWYCH

Urząd Gminy Gostynin informuje, że Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie Nr 0313/13/OZ/D z dnia 20.08.2013r., przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zostało dofinansowane zadanie:

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin” w formie dotacji w kwocie 32.207,76 zł.

W  ramach  realizowanego  zadania  usunięto  i  unieszkodliwiono  wyroby z azbestu  z 32 gospodarstw indywidualnych w ilości 5735 m².

6. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JAWOREK - ŁOKIETNICA

Zakres obejmował:
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy.
- wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne.
- wykonanie warstwy wiążącej o grub. 4 cm.

  

Przebudowa drogi na odcinku 600 mb.
Koszt robót: 118.080,00 zł.

7. WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO - PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI DOJAZDOWEJ NA RZECE RAKUTÓWKA W M. HUTA NOWA


Przedmiotem zadania była przebudowa istniejącego przepustu betonowego rurowego Ø 1,20 m przez wykonanie przepustu podwójnego – okularowego Ø1,40 m z przyczółkami betonowymi w ciągu drogi dojazdowej gminnej oraz odmulenie rzeki do przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej.

  

Koszt wykonania 66.267,94zł.

8. PRZEPUST DROGOWY W OSINACH


W skutek dużego naporu wody zniszczeniu uległ przepust w drodze gminnej w Osinach.
Siła żywiołu była tak duża, że całkowicie rozmyła drogę wokół przepustu na długości 25m tworząc wyrwę na głębokość 1m.

  

Odbudowa polegała na dołożeniu do istniejącego przepustu rurowego Ø800 dodatkowego przepustu rurowego Ø600. Wykonano nowe ścianki oporowe z betonu zbrojonego. W celu dodatkowego wzmocnienia przy ściankach oporowych wykonano skrzydełka żelbetowe po obydwu stronach.

Ubytki w drodze uzupełniono pospółką z zagęszczeniem mechanicznym oraz wykonano nawierzchnię z tłucznia betonowego.

 

9. DROGA GMINNA LISICA - LIPA


W wyniku ulewnych deszczy całkowitemu rozmyciu uległa nawierzchnia drogi gminnej w miejscowości Lisica.
Specyficzne nachylenie drogi w kierunku rzeki Skrwy sprzyjało powstaniu głębokich wyrw  sięgających głębokością do 60 cm.
Zrujnowaniu drogi uległ odcinek około 250m całkowicie uniemożliwiając ruch pojazdów.

 

Odbudowa polegała na uzupełnieniu ubytków pospółką z wyprofilowaniem i zagęszczeniem mechanicznym oraz wykonaniem nawierzchni tłuczniowej na całym zniszczonym odcinku drogi.
Wykonano także dodatkowe ujścia dla wody w kierunku lasu, aby zminimalizować skutki zniszczeń w przypadku podobnej sytuacji pogodowej w przyszłości.

    

10. PRZEPUST DROGOWY W ZABOROWIE STARYM

Podobnie jak w Osinach uszkodzeniu uległ przepust drogowy  na rzece Skrwie w miejscowości Zaborów Stary.
Niedrożność jednego przewodu rurowego spowodowało przelanie się wody wierzchem uszkadzając przy tym znacznie nawierzchnię drogi.

Naprawa polegała na przywróceniu drożności i odmuleniu przewodów rurowych.
Wykonano także dodatkowo skrzydełka żelbetowe po obydwu stronach ścianek oporowych.
Nawierzchnię drogi uzupełniono tłuczniem betonowym z zagęszczeniem.

  Wstecz | Do góry
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1470
Odwiedzin wszystkich: 4265150
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman