« powrót
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Data publikacji: 2018-02-14, 07:39:27
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 25 z dnia 24 stycznia 2018 r. - kwalifikacja wojskowa w roku 2018 na terenie Powiatu Gostynińskiego odbywać się będzie w okresie od 12 lutego do 22 lutego 2018 r. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Gostyninie. Jej siedzibą jest budynek Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie, ul. 1 grudnia 1939 roku nr 2. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1994 —1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997 -1998, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan
  zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby
  wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b
  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii
  zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4. kobiety urodzone w latach 1994 —1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej / Dz.U. poz 944/

5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

TERMIN KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ WEDŁUG GMIN:

1. Miasto Gostynin 12, 13, 14, 15.02.2018 r.

2. Gmina Gostynin  15, 16, 19.02.2018 r.

3.  Gmina Szczawin Kościelny 20.02.2018 r.

4.  Gmina Sanniki 20, 21.02. 2018 r.

5.  Gmina Pacyna  21.02. 2018 r.

kobiety 22.02.2018 r.

01.03.2018 r.  – Dzień dodatkowy

Jeżeli nie otrzymałeś wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską (do kwalifikacji wojskowej), a z zamieszczonych tu informacji wynika, że powinieneś, NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIE SAM! w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony RP.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, na potrzeby ewidencji wojskowej dostarcza:


- dowód osobisty (lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania - potwierdzenie
  można uzyskać w urzędzie miasta/gminy właściwym dla miejsca zamieszkania),

- aktualną fotografię (o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy),

- dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe:

- świadectwo ukończenia szkoły,

- aktualne zaświadczenie o pobieraniu nauki podpisane przez rektora, dziekana, dyrektora, wicedyrektora, prawo jazdy (o ile
  zgłaszający się do kwalifikacji posiada),

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji w terminie
  określonym w wezwaniu nie było możliwe.


Powiatowej komisji lekarskiej dostarcza (o ile posiada):

- dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem
  stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  wzywa wójt lub burmistrz. 

 
PAMIĘTAJ

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

                                                                                          
Powiatowa Komisja Lekarska
w Gostyninie
Galeria wiadomości
Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 132
Odwiedzin wszystkich: 3590743
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman