« powrót
PRACA W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH – WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Data publikacji: 2019-04-18, 09:36:06
W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Komitety

Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych

Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza  w uchwale nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

W § 4 ust. 1 do 3 ww. uchwały wskazano kto może być kandydatem do składu komisji obwodowej, natomiast w ust. 4 komu takie uprawnienie nie przysługuje.

„§ 4. 1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.”.

W gminie Gostynin - Osoby chętne do pracy w obwodowych komisjach wyborczych muszą być mieszkańcami województwa mazowieckiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa mazowieckiego.

W zbliżających się wyborach nabór będzie prowadzony do jednej komisji wyborczej. Można być powołanym tylko jednej komisji wyborczej.

Wykaz obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji obwodowych
http://uggostynin.bip.org.pl/pliki/uggostynin/2019-04-16_inf_kwwp_obw-glosow.pdf

Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje pełnomocnikom komitetów wyborczych, wymienionym w § 5 ww. uchwały. Wykazy wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzonych w związku z wyborami do Europarlamentu oraz ich adresy zamieszczane są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej

Zgłoszeń do komisji dokonuje się na drukach określonych w ww. uchwale.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów przyjmuję Urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Gminy Gostynin w dniach 23-26 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin, ul. Rynek 26, pokój nr 3.

Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów do obwodowych komisji   wyborczych i następnie, po powołaniu, członków komisji.

Klauzula informacyjna – informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Gostynin.

W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów przekraczającej dopuszczalny skład komisji, przeprowadza się publiczne losowania, zgodnie z § 14 ust. 2 – 10 ww. uchwały. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

Jeżeli natomiast liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza od dopuszczalnego minimalnego składu liczbowego komisji, uzupełnienia jej składu a następnie losowania dokonuje się w trybie określonym w § 14 ust. 1 ww. uchwały. W celu uzupełnienia składu komisji pełnomocnicy wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, pełnomocnicy komitetów wyborczych zostaną o tym poinformowani w odpowiednim czasie.

W przypadku zgłoszenia zbyt małej liczby osób przez komitety wyborcze, zastosowanie mają przepisy § 16 ww. uchwały. Uzupełnienia składu komisji dokonuje Komisarz Wyborczy w Płocku. Informacja o dodatkowym naborze zostanie opublikowana w przypadku wystąpienia takich okoliczności, w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z § 8 uchwały „Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego. Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy. [...]”.

Uzupełnienie składu

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego powołuje Komisarz Wyborczy w Płocku, do dnia 5 maja 2019 r.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
- Przewodniczący komisji – 500 zł,
- Zastępca Przewodniczącego – 400 zł,
- Członek komisji – 350 zł.

Wysokość diet określa  Uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Ponadto należy zauważyć, że:

- samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ, tak jak wskazano wyżej, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu,

- przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów.

Załączniki:

- wykaz obwodów głosowania wraz z siedzibami komisji obwodowych;

- zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- szczegółowe informacje dot. przetwarzania twoich danych osobowych przez Gminę Gostynin;

- uzupełnienie składu.
Galeria wiadomości
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
« powrót
Pogoda
Pogoda Gostynin z serwisu

Kalendarium
Odwiedzin dzisiaj: 1429
Odwiedzin wszystkich: 3967063
Copyright by Gmina Gostynin    |    Wykonanie: Plocman